už za 30 min
zadajte adresu

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ týchto webových stránok (ďalej len prevádzkovateľ), spracováva osobné údaje užívateľov uvedených stránok v súlade s NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len GDPR). Subjektom údajov je každý zákazník fyzická osoba, ktorá využíva služby týchto internetových stránok.

Neregistrovaný zákazník

1. Rozsah spracovanie

Pri objednávke služieb / tovaru tovaru ponúkaným prevádzkovateľom na týchto internetových stránkach môžu byť používatelia vyzvaní na zadanie osobných údajov:

 • Povinné:
  • Krstné meno
  • Priezvisko
  • E-mail
  • Telefón
 • Nepovinné:
  • Poznámky

Prevádzkovateľ výslovne uvádza, že nezhromažďuje a nespracováva žiadne osobné údaje, ktoré mu užívatelia sami dobrovoľne neposkytnú. Vkladanie všetkých osobných údajov na týchto internetových stránkach je úplne dobrovoľné.

2. Účel spracovania

Účelom spracovania osobných údajov je realizácia poskytnutia služby. Jedná sa len o potrebné informácie k naplneniu predmetu zmluvy / objednávky. Bez týchto údajov nie je možné zmluvu realizovať / dokončiť objednávku. Osobné údaje sú ďalej spracované len za účelom vedenia účtovníctva / daňovej evidencie prevádzkovateľa.

3. Doba spracovania

Doba spracovania osobných údajov je po dobu 3 rokov od uskutočnenia objednávky (premlčacia lehota). 

4. Právny základ spracovania 

Osobné údaje Subjektu údajov sú spracované na základe údajov potrebných k uzavretiu zmluvy / plnenia objednávky. Zákazník (Subjekt údajov) v tomto prípade nemusí udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov.

Registrovaný zákazník

1. Rozsah spracovania

Pri objednávke služieb / tovaru ponúkaným prevádzkovateľom na týchto internetových stránkach môžu byť používatelia vyzvaní na zadanie osobných údajov:

 • Povinné:
  • Krstné meno
  • Priezvisko
  • E-mail
  • Telefón
 • Nepovinné:
  • Doručovania adresa (adresy)

Prevádzkovateľ výslovne uvádza, že nezhromažďuje a nespracováva žiadne osobné údaje, ktoré mu subjekt údajov sám dobrovoľne neposkytne. Vkladanie všetkých osobných údajov v registrácii alebo nastavení služieb je úplne dobrovoľné.

2. Účel spracovania

Účelom spracovania osobných údajov je: 

 • Registrácia v databáze užívateľov týchto internetových stránok. Registrácia umožňuje subjektu údajov editáciu účtu, pridávanie a odvolávanie súhlasov, zúčastňovať sa vernostného / bonusového programu, sledovať históriu objednávok.
 • Realizácia poskytnutia služby. Jedná sa len o potrebné informácie k naplneniu predmetu zmluvy / objednávky.
 • Osobné údaje sú ďalej spracované len za účelom vedenia účtovníctva / daňovej evidencie prevádzkovateľa.
 • Realizácia marketingových aktivít, ak k nim dal subjekt údajov súhlas

Všetky osobné údaje, ktoré užívateľ (tj. Subjekt údajov) prevádzkovateľovi poskytne, budú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona uchovávané a zodpovedajúcim spôsobom chránené proti zneužitiu po dobu neurčitú.

3. Doba spracovania

Doba spracovania osobných údajov je po dobu trvania aktívneho profilu užívateľa. Tzn., Do doby odvolania súhlasu, do doby než užívateľ Zmaže svoj profil, alebo takto urobí prevádzkovateľ. Po vymazaní profilu budú údaje užívateľa archivované podľa zákonných povinností.

4. Automatizované rozhodovanie, vrátanie profilovania
Prevádzkovateľ môže zhromažďovať a analyzovať informácie, ktoré sa týkajú používania týchto internetových stránok zo strany užívateľov. Tieto informácie môžu byť získané pomocou "cookie", malých textových zložiek, umiestnených serverom na hard-disk používateľa. Užívateľ je oprávnený v rámci nastavení svojho vyhľadávača zvoliť (ne) povolenie "cookie".
Osobné údaje užívateľov sú spracovávané automatizovane i manuálne a môžu byť sprístupnené pracovníkom prevádzkovateľa, spracovateľom, s ktorými má prevádzkovateľ uzavretú zmluvu o spracovaní osobných údajov, prípadne ďalšie fyzickej osobe oprávnenej podľa zákona o ochrane osobných údajov, osobám podľa súhlasu dotknutej osoby a osobám oprávneným na základe právnych predpisov.
5. Právny základ spracovania

Osobné údaje Subjektu údajov sú spracované na základe súhlasu, ktorý užívateľ (Subjekt údajov) udelí pri registrácii na týchto internetových stránkach

 • Udelenie súhlasu
  Užívateľ udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov pri prvej registrácií na týchto internetových stránkach 
 • Úprava, editácia, obmedzenie spracovania osobných údajov 
  Rozsah a ďalšie možnosti spracovania a nakladania s osobnými údajmi si registrovaný účastník môže po prihlásení určiť v sekcií Nastavení účtu.
 • Odvolanie súhlasu
  Odvolanie súhlasu vykoná užívateľ po prihlásení do svojho účtu v sekcií Nastavenie účtu

Spoločné ustanovenia

1. Predávanie tretím osobám

Prevádzkovateľ týchto internetových stránok nepredáva osobné údaje užívateľov tretím osobám.

2. Predávanie do 3. krajín

Prevádzkovateľ týchto internetových stránok nepredáva osobné údaje užívateľov do 3. krajín. 

3. Práva užívateľa

Ak požiada subjekt údajov Prevádzkovateľa týchto internetových stránok o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je prevádzkovateľ v súlade s GDPR povinný mu túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať a riadiť sa ustanovením čl. 16 - 22 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016 / 679 .Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ alebo konkrétne spracovateľ osobných údajov, vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života užívateľa (subjektu údajov) alebo v rozpore s GDPR, najmä sú- osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať prevádzkovateľa alebo konkrétneho spracovateľa o vysvetlenie a požadovať, aby prevádzkovateľ alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

Užívateľ (subjekt údajov) má právo:
 • svoj súhlas kedykoľvek odvolať
 • žiadať od správcu prístup k osobným údajom (čl. 15) týkajúcich sa subjektu údajov, ich opravu (čl. 16) alebo výmaz (čl. 17), na obmedzené spracovanie (čl. 18), a vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21), ako aj právo na prenesenie údajov (čl. 20) 
 • odvolať kedykoľvek súhlas, pokiaľ je spracovanie založené na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracovania údajov založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním
 • nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovanie,
 • podať sťažnosť u dozorného úradu 
4. Záver

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na úpravu tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Z tohto dôvodu je v záujme užívateľov kontrolovať, či sa toto vyhlásenie nemení.

Odstránenie a anonymizácia údajov

Užívateľ (subjekt údajov) má možnosť po prihlásení zadať pokyn k odstráneniu užívateľského účtu. Pokyn zadá prostredníctvom tlačidla Zrušiť účet v sekcii Osobné nastavenie.

Zrušením účtu sa rozumie:
 • Anonymizácia spracovaných údajov v objednávkach
 • Odstránenie všetkých osobných údajov z databáze
 • Odstránenie väzby na službu Facebook

Pre viac informácií je možné kontaktovať podporu na e-mailovej adrese podpora@adaptee.cz.